TÁCH MAIL MERGE THÀNH NHIỀU FILE
TÁCH MAIL MERGE THÀNH NHIỀU FILE

Hiện nay có nhiều bạn tính lương đang cần phát triển thêm kiến thức về VBA code để phục vụ tốt hơn cho công việc tính lương cũng như sự phát triển nghề nghiệp của bản thân. Trong quá trình tìm hiểu về VBA code các bạn thường vướng phải đó là không bắt đầu từ đâu để có thể học được VBA code thiết thực với bản thân và nghề nghiệp. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ giới thiệu tới các bạn VBA code để tách mail merge thành nhiều file riêng lẻ, vì đây là đoạn code trung bình khá để cho các bạn nâng cao kiến thức của mình.

Talents Heaven gửi các bạn đoạn VBA code dùng để tách mail merge thành nhiều file riêng lẻ. Các bạn thực hiện Copy đoạn VBA code dưới vào trong file word mail merge

Option Explicit
Const Folder_Saves As String = “C:\Users\Admin\Desktop\DU LIEU PHIEU LUONG T01.2017\”
Const Source_path As String = “C:\Users\Admin\Desktop\DU LIEU PHIEU LUONG T01.2017\DU LIEU PHIEU LUONG_T01.2017.xlsx”

Sub tronmail()
Dim maindoc As Document
Dim targetdoc As Document
Dim dbpath As String
Dim recordnumber As Long
Dim totalrecord As Long

Set maindoc = ActiveDocument
With maindoc.MailMerge
.OpenDataSource Name:=Source_path, Sqlstatement:=”SELECT * FROM [BANG TINH LUONG$]”
For recordnumber = 1 To 5
With .DataSource
.ActiveRecord = recordnumber
.FirstRecord = recordnumber
.LastRecord = recordnumber
End With
.Destination = wdSendToNewDocument
.Execute False

Set targetdoc = ActiveDocument

targetdoc.SaveAs2 Folder_Saves & “PAYLIP” & .DataSource.DataFields(“Title”) & “.docx”, FileFormat:=wdFormatDocumentDefault, Password:=.DataSource.DataFields(“pass”).Value

targetdoc.Close False

Set targetdoc = Nothing

Next recordnumber
End With

End Sub

———-

Chú thích:

– FOLDER_SAVES: là đường dần thư mục để lưu file sau khi tách mail merge

– Source_path: là đường dẫn của file excel dùng để mail merge

Hy vọng với bài viết “Tách mail merge thành nhiều file” sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm thời gian trong quá trình thực hiện công việc

______________________________________________________________________________________________________________________________

Đọc thêm các bài viết khác

– Gửi email bằng VBA code

{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.singularReviewCountLabel }}
{{ reviewsTotal }}{{ options.labels.pluralReviewCountLabel }}
{{ options.labels.newReviewButton }}
{{ userData.canReview.message }}

Kết nối với chúng tôi